Rekisteri- ja tietosuojaseloste

           

                    Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on  S & J Tompuri Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
 Laadittu 17.5.2018 Viimeisin muutos 29.5.2018


1. Rekisterinpitäjä

S & J Tompuri Oy, Metsolantie 4, 59800 Kesälahti
Toimiala: Metallirakenteet ja niiden osien valmistus
Aputoiminimi: Pieneläintuhkaamo Feniks, Metsolantie 4, 59800 Kesälahti
Toimiala: Hautaustoimistojen palvelut

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sirpa Tompuri, Totkunniemetie 66, 59800 Kesälahti   sirpa.tompuri@gmail.com  050 3275158


3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri, työntekijärekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
-sopimus tai tilaus, jossa rekisteröity on osapuolena
-rekisterinpitäjän oikeutettu etu, työsuhde
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Yrityksen, organisaation tai asiakkaan nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite),

tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, asiakaspalautteet


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. yhteistyökumppaneilta, tilauslomakkeista,www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse,
puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Henkilötietoja luovutetaan tarvittaessa eri viranomaisille, kuten verottaja, sekä vakuutusyhtiölle , Lähi-Tapiola ja Elo,
 sekä SiunSote, jolle luovutetaan työntekijän ja työsuhteen tiedot.
Perinnässä yhteityökumppani on Intrum Justitia, jolle luovutetaan tarvittaessa asiakkaan yhteystiedot
(nimi,osoite, puhelinnumero) sekä laskun tiedot
Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kuin on asiakkaan kanssa sovittu.
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n jai ETA:n ulkopuolelle.
tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoitusta varten.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ja tietoturva

pidetään ajan tasalla. Rekisterinpitäjä huolehtii että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta,

joiden työnkuvaan se kuuluu.

 


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon
 korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua,
pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle: sirpa.tompuri@gmail.com tai postitse: S & J Tompuri Oy / Sirpa Tompuri,
 Metsolantie 4, 59800 Kesälahti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
 Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).



10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi").
 Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet ,kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen
tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Poikkeustapauksissa, kuten erääntynyt lasku, toimittamaton tilaus, keskeneräinen tilauksen selvittely, asiakastiedot säilytetään,
kunnes asia on loppuun käsitelty.
 Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 


Tämä sisältö on julkaistu seuraavin ehdoin:
CC Attribution License